AVUKAT–İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET TARİFESİ

*işin niteliğine ve durumun gereklerine göre ücret tarifesinde farklılıklar olabilir

İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

20.000-30.000 /en az
İşin niteliğine göre dava değerinin %15'ne ek olarak:
 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

25.000-80.000 /en az
İşin niteliğine göre dava değerinin %15'ne ek olarak:
 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi

YABANCILAR HUKUKU ALANINDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

20.000-50.000 /en az
İşin niteliğine göre dava değerinin %15'ne ek olarak:
 • Oturma izni işlemleri
 • Çalışma izni işlemleri
 • Vatandaşlık başvuru işlemleri ve dava süreçlerinin takibi
 • Türk soylu yabancıların çalışma izinleri ve Türk Soylu Kimlik Belgesinin alınması sürecinin yönetilmesi
 • Yabancıların deport tehlikesi ile karşılaşması halinde sürecin takibi ve deport iptali için hukuki sürecin yönetilmesi
 • Yabancıların Türkiye'de alacaklarının tahsili
 • Türkiye'de şirketlerin kurulması ve şubelerin açılması sürecinin yönetilmesi
 • Evlenme, boşanma, mal paylaşımı, velayet, evlatlık konularında ortaya çıkan ihtilafların çözüm sürecinin takibi
 • Tanıma ve tenfiz işlemleri
 • Yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin danışmanlık hizmeti

MİRAS HUKUKU ALANINDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

40.000-60.000 /en az
İşin niteliğine göre dava değerinin %15'ne ek olarak:
 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnamenin iptali davası
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması ve Mirasçılık Belgesinin İptali Davalarının Açılması
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaası davaları açılması
 • Miras Payına İlişkin Denkleştirme Davalarının Açılması
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Sağ kalan eşin miras payı davaları
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası
 • Terekenin korunmasına ilişkin davalar
 • Miras Taksimi Sözleşmelerinin Hazırlanması

TÜKETİCİ HUKUKU ALANINDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

10.000-30.000 /en az
İşin niteliğine göre dava değerinin %15'ne ek olarak:
 • Alım ve satım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması
 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketici şikayetlerinin gerekli yerlere iletilmesi, sürecin takibi ve sonuçlandırılması
 • Arabuluculuk süreçlerinin takibi

İCRA VE İFLAS HUKUKU ALANINDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

10.000-40.000 /en az
İşin niteliğine göre dava değerinin %15'ne ek olarak:
 • Bireysel icra ve iflas takibi
 • Kurumsal icra ve iflas takibi
 • Konkordato ve iflas sürecinin takibi
 • Borç tasfiye süreçlerinin yönetimi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması