Pazar, 14 Şubat 2021

Blog

İşçinin davranışının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine gerekçe olması

4857 Sayılı Kanun'un 18.maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden...

Belirsiz alacak davası açabilmek için alacağın belirsiz olmasında kriterler ve...

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Kanunu'nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz...

Yargıtay 9. HD kapatılması sonrası içtihat farklılıklarının görüşülmesi

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması sonrasında Başkan ve Üyelerinin Yargıtay 9.Hukuk Dairesinde görevlendirilmesi üzerine her iki Daire kararlarında uyuşmazlık konusu hususlar görüşülmüş ve uygulamanın...

Finansal Kiralama Sözleşmesi, Şekli, Avantajları ve Dezavantajları

Ülkemizde Finansal Kiralama Kanunu 10.06.1985 yılında yayınlanmıştır. 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile TMS 17 arasında önemli ölçüde yakınsama sağlanmıştır. (Türkiye Muhasebe Standardı...

Yeni sosyal medya yasası neler getirmektedir ?

Yeni sosyal medya yasası          Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler getiren ve 5651 sayılı İnternet Yasasında değişiklikler yapan 7253 sayılı Kanun, Türkiye Büyük...

Taşınmazların Olağan Zamanaşımı İle Kazanılması

TMK zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılmasını iki şekilde düzenlemiştir. Bunlardan ilki olağan zamanaşımı ile kazanma diğeri de olağanüstü zamanaşımı ile kazanmadır. Olağan zamanaşımı ile mülkiyetin...

Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Hak Arayışları

Genel Bilgi Tüketici Hakem Heyeti İllerde Ticaret İl Müdürlükleri, İlçelerde ise Kaymakamlıklar bünyesinde bulunmaktadır. Başvuruda bulunacağınız Hakem Heyeti ikamet ettiğiniz yer veya şikâyet edeceğiniz firmanın...

İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğu

İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Sorumluluğu Hukuki Sorumluluk (Tazminat davası) İcra (ve iflas) dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları ancak idareye (Adalet Bakanlığına) karşı açılabilir (m.5...

Nafaka türleri, Nafaka Zamanaşımı ve Ödenmeme Durumunda Ceza Davası

Nafaka Türleri Hukukumuzda tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olmak üzere 4 çeşit nafaka türü bulunmaktadır. Tedbir nafakası; boşanma davası sürerken eşlerden...

Taraflar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunması ve muvazaa.

Taraflar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunması ve bu ilişkinin muvazaalı olması Yasal mevzuat ve emsal içtihatlarda kabul edildiği üzere; Alt işveren; bir iş yerinde...

Hukukta Koruma Tedbiri ve Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri

Hukukta koruma tedbiri Tehlike bir zararın ortaya çıkabilme ihtimalidir ve hukuk tehlikeli halleri göz önünde bulundurarak bunlara karşı bazı çarelere başvurur. Tehlike mevcut ancak suç henüz...

İcra dosyası nasıl kapanır ?

Hangi Hallerde İcra Dosyası Kapanır ? Alacaklı, borçludan kendi girişimleri ile alacağını elde edemezse bir avukat vasıtasıyla yahut avukatsız olarak kendisi icra takibine başvurabilmektedir. Takip...