GOZALLI

Avukatlık

İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğu

İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Sorumluluğu

Hukuki Sorumluluk (Tazminat davası)

İcra (ve iflas) dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları ancak idareye (Adalet Bakanlığına) karşı açılabilir (m.5 c.1); kusurlu memura karşı açılamaz. Bu hüküm, memurların ve diğer kamu görevlilerinin, yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının ancak idare aleyhine açılabileceğini belirten Anayasa m.129,V hükmüne uygundur. Buna göre icra müdürü görevini yaparken ilgilere zarar verecek olursa, bu zarardan doğrudan doğruya sorumlu olmayacaktır. yani icra müdürüne karşı doğrudan doğruya tazminat davası açılamayacaktır. İcra müdürü tazminat davasına davalı Adalet Bakanlığı lehine müdahale etse bile, hüküm Adalet Bakanlığı aleyhine verilir veya zararın Adalet Bakanlığından ve icra müdüründen müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilemez.

Tazminat davasının şartları

  • Hukuka Aykırılık: İdarenin (Adalet Bakanlığının) icra ve iflas dairesi görevlilerinin verdiği zarardan sorumlu tutulabilmesi için, zarar sebep olan memurun memurun görevini yaparken hukuka aykırı hareket etmesi gerekir. Bu madde metininde belirtilmese de (İİK m.5) var olduğu kabul edilmelidir zira hukuka aykırı hareket olmadan görevlinin kusurundan bahsedilemez.
  • Kusur: İdarenin (Adalet Bakanlığının) icra ve iflas dairesi görevlilerinin verdiği zarardan sorumlu tutulabilmesi için, ilgilinin görevini yaparken kusurlu davranması (Kusur: ağır -Kast- veya hafif -ihmal-) (“kusurlarından doğan – İİK m.5/c.1”) gerekir. (4.HD 2.4.2009, 8196/4897)
  • Zarar: İcra müdürünün kusurlu işlemi veya eylemi ile, ilgili kişi bir zarara uğramış olmalıdır. (Bu zarar maddi zarardır)
  • Nedensellik Bağı: Kusurlu işlemle uğranılan zarar arasında uygun illiyet bağı olmalıdır.

Tazminat davasının görüleceği mahkeme

  1. Görevli Mahkeme: Tazminat davalarına Hukuk Mahkemelerinde bakılır. (m.5 son cümle) 1.10.2011 tarihinden önce açılmış olan tazminat davalarında görevli mahkeme tazminat miktarına göre, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleridir. 01.10.2011 tarihinden sonra açılmış olan tazminat mahkemelerinde ise miktara bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesidir.
  2. Yetkili Mahkeme: Zararın ortaya çıkmasına sebebiyet veren görevlinin hukuka aykırı işlemi yaptığı yer, zararın meydana geldiği veya meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer veya zarar görenin yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi (HMK m.16) veya davalı Adalet Bakanlığının bulunduğu yer olan Ankara (HMK m.6) mahkemesidir.

Zamanaşımı

Tazminat davası, zarar gören kişinin zararı öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran işlemin yapıldığı tarihten itibaren on yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. (Ceza zamanaşımı hem bir hem de on yıllık zamanaşımını uzatır)

Paranın Zimmete Geçirilmesi Halinde Sorumluluk

İcra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların, ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, Devlete (Adalet Bakanlığına) karşı tazminat davası açılmasına gerek yoktur. Bu halde, zimmete geçirilen miktar, görevli hakkındaki cezai tatbikat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda bir hükme (ilama) gerek kalmaksızın Hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır (m.6)

Ceza Sorumluluğu

İcra müdürü ve diğer hizmetlilerinin (müstahdemlerinin) kusurlu hareketleri, aynı zamanda bir suç teşkil edebilir. Bu halde ilgili memura karşı ceza kovuşturması yapılır.

Disiplin Sorumluluğu

İcra ve İflas müdür ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanunun disiplin cezalarına ilişkin hükümler (m. 124 ) uygulanır (İİK m.13 /II)

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!