Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davasında Görevli Mahkeme

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

Geçici koruma kimlik belgesi nedir?

6458 sayılı Kanun uyarınca geçici koruma kapsamında Ülkemize giriş yapmış olan yabancılara idare tarafından Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca düzenlenen ve nüfus kütüğüyle ilgisi bulunmayan kimlik belgesidir.

Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Bu kimlik belgesinde yer alan bilgilerin düzeltilmesi işlemi 5490 sayılı Kanun ile düzenlenen nüfus hizmeti olmayıp idari niteliktedir. Dolayısı ile bahse konu duruma ilişkin açılacak davalarda talepler sadece kimlik bilgilerindeki yanlışlıkların düzeltilmesine ilişkin olduğu durumlarda bu durumun “nüfus kütüklerindeki kayıtların düzeltilmesi” şeklinde değerlendirilmemesi gerekmekte (Nüfus Kanunu kapsamında değerlendirilmemesi gerekmekte), 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1. maddesinde belirtilen dava türlerinden olması nedeniyle uyuşmazlığın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekmektedir.

İlgili Yasal Düzenlemeler;

 • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun; 

  – “Kayıt düzeltilmesi” başlıklı 35. maddesinde: 

  “Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir”- “Nüfus davaları” başlıklı 36. maddesinde:

  1) Mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerinde aşağıdaki usullere uyulur:

  a) Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.

  b) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde aynı konuya ilişkin düzeltme yapılması hâkimden istenebilir. Ad değişikliği hâlinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eşin ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir.

  – “Tescil görevi ve süre” başlıklı 54. maddesinde:

  “Nüfus olaylarını tescil etmekle görevli memurlar, nüfus müdürlüğünde düzenlenen ve aile kütüklerine tescil edilmesi gereken dayanak belgelerini işlem anında, diğer makamlarca düzenlenen dayanak belgelerini ise nüfus müdürlüğüne intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde aile kütüklerine tescil etmekle ve bir örneğini Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdürler.”

  Hükümleri bulunmaktadır.

 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91. maddesi şöyledir: 

  “(1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

 • Geçici Koruma Yönetmeliğinin 7. maddesi şöyledir: 

  “(1) Geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara uygulanır.(2) Geçici koruma, Cumhurbaşkanı tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, geçici koruma ilanının geçerliliğinden önce, geçici koruma ilanına esas teşkil eden olayların olduğu ülkeden veya bölgeden ülkemize gelmiş olanları kapsamaz.”

  Aynı yönetmeliğin 22.maddesinde,
  “Kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından geçici koruma kimlik belgesi düzenleneceği, 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlere geçici koruma kimlik belgesi verilmeyeceği, verilmişse iptal edileceği” 25.maddesinde “Geçici koruma kimlik belgesinin Türkiye’de kalış hakkı sağladığı, ancak bu belgenin Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmayacağı, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımayacağı, süresinin ikamet izni toplamında dikkate alınmayacağı ve sahibine Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamayacağı” düzenlenmiştir.

 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı” başlıklı 2. maddesi şöyledir: 

  “1.İdari dava türleri şunlardır:a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları…”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz