Harçlar Kanunu m 23: harcın sorumlusu haczin kaldırılmasını isteyen alacaklıdır – HD Kararı

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

"Alacaklı icra dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlunun taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre,....Harçlar Kanununun 23. maddesine göre de harcın sorumlusu haczin kaldırılmasını isteyen alacaklıdır."

12. Hukuk Dairesi 2018/5401 E. ,
2019/2022 K.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Medeni Usul Hukukunda olduğu gibi, İcra Hukukunda da harç ve giderler, sonuçta haksız çıkan tarafa yükletilir. İİK’nun 15/1. maddesi gereğince de, “Kanunda aksi yazılı değilse” bütün harç ve masraflar borçluya aittir.
Ancak; 492 sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesi uyarınca “Her ne sebeple olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcının tamamı alınır…” Somut olayda, alacaklı icra dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlunun taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur. Harçlar Kanununun 23. maddesine göre de harcın sorumlusu haczin kaldırılmasını isteyen alacaklıdır. Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz