Sağlık nedeniyle fesihte tam teşekküllü hastaneden heyet raporu alınması ve bu rapora göre sonuca gidilmesi gerekmektedir

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
Esas No:2013/10008 Karar No:2014/12215

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D. U. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesini sağlığının elverişli olmadığı gerekçesiyle İş Kanunu 24. maddesi 1/a uyarınca feshettiğini kıdem tazminatı alacağını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının işten ayrılmak için sağlık sorunlarını bahane ettiğini mevcut durumda kıdem şartlarının oluşmadığını ve hak kazanamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının haklı fesih nedeninin olduğunu belirterek kıdem tazminatına hak kazanacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Mahkemece davacının Diyarbakır eğitim ve araştırma hastanesinden verilen 23.05.2012 tarihili sağlık kurulu raporunda davacıya servikal diskopati ve lomber diskopati yani boyun ve bel fıtığı teşhisi konulduğu, böyle bir hastalığın davacının yaptığı işle bağdaşmayan nitelikte olduğu ve davacı işçiye de kanunun sağlık sebepleri ile ilgili bendinin (a) fıkrasındaki bildirimsiz fesih hakkını tanıdığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosyada bulunan sağlık raporunun davacının rahatsızlığının çalıştığı işin niteliği ile karşılaştırılarak hazırlanmadığı, çalışma alanının ve sınırının belirtilmediği görülmüştür. Buna göre İş Kanunu 24/1-a maddesi işçi açısından, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı vermekte ise de; dava konusu olayda fesih hakkının doğup doğmadığı dosya kapsamından tespit edilememiştir. İş Kanunu 24/1-a maddesi kapsamında araştırılma yapılması, tam teşekküllü hastaneden davacının yapmış olduğu iş gözetilerek heyet raporu alınması ve bu rapora göre sonuca gidilmesi gerekmektedir.

Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 08.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz