Kiracının sebebiyet verdiği yangın hasarından kiracı ile kat maliki birlikte sorumludur

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

"...634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19/son maddesine göre her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. Aynı Yasanın 18. maddesinin 2. fıkrasına göre de bu kanunla kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir sebeple devamlı olarak faydalananlara da uygulanır. Bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumlu olur..."

YARGITAY 18. HD
E.2015/13111 2016/11519K.,
T.20.10.2016

“Sulh Hukuk Mahkemesi”

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiracısının sebebiyet verdiği yangın nedeniyle apartmanda oluşan zararın tazminini istemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekilleri dava dilekçesinde; davalıya ait bağımsız bölümde, davalının kiracısının sebebiyet verdiği yangın nedeniyle apartmanda oluşan zararların tazminini istemiş, mahkemece, Kat Mülkiyeti Kanununun 19/son maddesi gereğince kat malikinin apartmanda oluşan hasarlardan sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması gerektiği, oysa yangının kiracının kusurundan kaynaklandığı, kat malikinin meydana gelen zarardan kusurunun olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile tespit dosyası, yangın raporu ve mahkemece yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporları içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümde kiracının kusuru ile çıkan yangın nedeniyle apartmanda bir kısım hasarın oluştuğu anlaşılmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19/son maddesine göre her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. Aynı Yasanın 18. maddesinin 2. fıkrasına göre de bu kanunla kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir sebeple devamlı olarak faydalananlara da uygulanır. Bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. Yasanın 4. bölümünde yer alan 18, 26. maddeler kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin borçlarına ilişkin hükümlerdir. Yasanın 18/2. maddesi delaleti ile 19/son maddede kat maliklerine verilen zararlardan hem kat maliki ve hem de 18/2. maddede sayılan kiracı vs. ilgililer müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar. Birisinin kusurlu olması diğeri için yeterlidir.

Mahkemece, Yasanın bu hükümleri göz önünde tutularak öncelikle dava konusu apartmanda yangın nedeniyle hangi hasarların oluştuğu bu işlerden anlayan uzman bilirkişi marifetiyle araştırılıp tüm deliller toplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hukuki olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 20.10.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.