Taraf ıslah yapmak için süre istemişse henüz ıslah yapmadığından mahkeme tarafından ıslah için kesin süre verilemez

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

"...Islah nedeni ile kesin süre verilebilmesi için, tarafın ıslah ettiğini bildirmesi gerekir. Islah ettiğini bildiren tarafa ıslah dilekçesini vermesi veya varsa eksik usul işlemini tamamlaması için kesin süre verilebilir. Ancak taraf ıslah yapmak için süre istemişse henüz ıslah yapmadığından kesin süre verilemez. Zira ıslah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. Davacı ıslah yapmak için süre istemiş ve tahkikat tamamlanmadan ıslah yapmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle Mahkemenin hatalı değerlendirme ile kesin süreye dayanarak ıslah talebini dikkate almaması bozmayı gerektirmiştir....

Yargıtay Kararı – 9. HD.,
E. 2021/9363, K. 2021/13549

“İŞ MAHKEMESİ”
TARİHİ: T. 4.10.2021
“ALACAK DAVASI”

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalı Marmaris Belediye Başkanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; Davacının, 2004 yılı 5. Ayından itibaren Armutalan belediyesinde asgari ücretle işe başladığını, 2014 yılı ağustos ayında iş akdinin feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta ve genel tatil ücreti alacakların olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı … Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; işveren olmadıklarını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … Limited Şirketi Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının alacağı olmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının 01.05.2004-30.08.2014 tarihleri arasında çalıştığının kabulü ile kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta tatili , genel tatil ücreti alacaklarına karar verilmiştir.

Yargıtay (Kapanan) 22. Hukuk Dairesinin 2016/26599 esas, 2019/24204 karar sayılı ilamı ile davacının 02.10.2006 tarihi öncesine ait farklı işverenlerde çalıştığı, bu işverenler ile davalılar arasındaki bağlantının araştırılması, araştırmalar sonucunda sigortalı hizmetlerin davalı … ile ilgisinin bulunmadığının anlaşılması halinde söz konusu bu sürenin hizmet süresine dahil olmadığının kabulü ile dosyada eksik olan hizmet dökümü ve işe giriş bildirgeleri dosyaya kazandırıldıktan sonra davacının hizmet süresinin tespiti ile alacak taleplerinin değerlendirilmesi yönünde bozma kararı verilmiştir.

Mahkemece bozma kararına uyularak davacının 02.10.2006-30.08.2014 tarihleri arasında çalıştığının kabulü ile kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil alacaklarına karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresinde davacı ve davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanılan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı … vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ıslahın süresinde yapılıp yapılmadığı ve ıslahla arttırılan miktarlar üzerinden hüküm kurulup kurulmayacağı noktasında toplanmaktadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ıslahın zamanı ve şekli başlıklı 177. maddesinde ;“ (1) Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.” ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Tahkikatın sona ermesi başlıklı 184. Maddesinde “(1) Hakim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. (2) Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder.” hükümleri yer almaktadır.

Yine aynı yasanın “Sözlü yargılama” başlıklı 186. maddesine göre ise “(1)Mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olan davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir. (2) Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir.” Mahkemece, 22.02.2016 tarihli duruşmada; davacı vekiline ıslah dilekçesi sunmak üzere bir haftalık kesin süre verilmiş, kesin sürenin hukuki sonuçlarının hatırlatıldığına dair ara karar kurulmuştur. Davacı vekili tarafından 08.03.2016 tarihinde ıslah dilekçesi ibraz edilmiş ise de mahkeme tarafından bir haftalık kesin süre içinde verilmediği gerekçesi ile dikkate alınmadığı beyan edilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176. maddesine göre, taraflardan her biri, yaptığı usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Yine aynı Kanunun 177. maddesine göre ıslah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.

Islah nedeni ile kesin süre verilebilmesi için, tarafın ıslah ettiğini bildirmesi gerekir. Islah ettiğini bildiren tarafa ıslah dilekçesini vermesi veya varsa eksik usul işlemini tamamlaması için kesin süre verilebilir. Ancak taraf ıslah yapmak için süre istemişse henüz ıslah yapmadığından kesin süre verilemez. Zira ıslah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.

Davacı ıslah yapmak için süre istemiş ve tahkikat tamamlanmadan ıslah yapmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Mahkemenin hatalı değerlendirme ile kesin süreye dayanarak ıslah talebini dikkate almaması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgililere iadesine, 04.10.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz