Feshin geçersizliği ve işe iade istemi – İşçinin elli yaşını doldurması

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

Davacının Elli Yaşını Doldurduğu Yeni Alınan İhale Kapsamında Elli Yaşını Doldurmayan Kişilerin Çalıştırılacağı Belirtilerek İhale Yapıldığı Bu Nedenle Davacının Bu Yaş Sınırını Aştığı Gerekçesiyle Çalıştırılmasının Mümkün Olmadığının Davalı İşveren Tarafından Belirtildiği – İşyerinde Aynı İhale Kapsamında Elli Yaşını Aşan İşçilerin Çalışıp Çalışmadığı Davalı İşverenin Feshin Son Çare Olması İlkesine Uyup Uymadığı Belirlenmeden Karar Verilmesi Hatalı Olduğu

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/27478
K. 2017/42
T. 16.1.2017

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( Davacının Elli Yaşını Doldurduğu Yeni Alınan İhale Kapsamında Elli Yaşını Doldurmayan Kişilerin Çalıştırılacağı Belirtilerek İhale Yapıldığı Bu Nedenle Davacının Bu Yaş Sınırını Aştığı Gerekçesiyle Çalıştırılmasının Mümkün Olmadığının Davalı İşveren Tarafından Belirtildiği – İşyerinde Aynı İhale Kapsamında Elli Yaşını Aşan İşçilerin Çalışıp Çalışmadığı Davalı İşverenin Feshin Son Çare Olması İlkesine Uyup Uymadığı Belirlenmeden Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )
• İŞÇİNİN ELLİ YAŞINI DOLDURMASI ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi – Yeni Alınan İhale Kapsamında Elli Yaşını Doldurmayan Kişilerin Çalıştırılacağı Belirtilerek İhale Yapıldığı Bu Nedenle Davacının Bu Yaş Sınırını Aştığı Gerekçesiyle Çalıştırılmasının Mümkün Olmadığının Davalı İşveren Tarafından Belirtildiği/İşyerinde Aynı İhale Kapsamında Elli Yaşını Aşan İşçilerin Çalışıp Çalışmadığı Davalı İşverenin Feshin Son Çare Olması İlkesine Uyup Uymadığı Belirlenmeden Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )
• FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi – Yeni Alınan İhale Kapsamında Elli Yaşını Doldurmayan Kişilerin Çalıştırılacağı Belirtilerek İhale Yapıldığı Bu Nedenle Davacının Bu Yaş Sınırını Aştığı Gerekçesiyle Çalıştırılmasının Mümkün Olmadığının Davalı İşveren Tarafından Belirtildiği/İşyerinde Aynı İhale Kapsamında Elli Yaşını Aşan İşçilerin Çalışıp Çalışmadığı Davalı İşverenin Aldığı İhaleler Varsa Bu İhaleler Kapsamında Davacıyı Çalıştırmasının Mümkün Olup Olmadığı Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği )
4857/m.8, 18
ÖZET : Taraflar arasında temel uyuşmazlık, iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır. Davacının elli yaşını doldurduğu, yeni alınan ihale kapsamında elli yaşını doldurmayan kişilerin çalıştırılacağı belirtilerek ihale yapıldığı bu nedenle davacının bu yaş sınırını aştığı gerekçesiyle çalıştırılmasının mümkün olmadığı davalı işveren tarafından belirtilmiş ve mahkemece, feshin son çare olarak düşünülmediği, davacının başka bir işte ya da işyerinde çalıştırılmamış olması karşısında davalı tarafça haklı ve geçerli bir sebebe dayanmaksızın feshedildiği gerekçeleri ile feshin geçersizliğine davacının işe iadesine karar verilmiş ise de; aynı işyerinde aynı ihale kapsamında elli yaşını aşan işçilerin çalışıp çalışmadığı, davalı işverenin Türkiye çapında farklı yerlerden aldığı ihaleler varsa bu ihaleler kapsamında davacıyı çalıştırmasının mümkün olup olmadığı yani feshin son çare olması ilkesine uyulup uyulmadığı belirlenmeden karar verilmesi hatalıdır.
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin Yusuf S. tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı K… ve Civarı Elektrik Türk Tic. A.Ş. vekili, husumet itirazında bulunmuş, müvekkili şirketin I… Mühendislik firmasından araç kiralama hizmeti aldığını, yüklenici firma tarafından davacının elli yaşını geçmiş olması sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini, müvekkilinin davacının işten çıkarılması hususunda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.
Davalı Yusuf Sönmez vekili, davacı ile yapılan iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu, sözleşmenin süresinin dolduğunu, müvekkilinin kazandığı yeni ihalede çalıştırılacak şoförlerin elli yaşını geçmemiş olması şartının bulunduğunu, bu sebeple davacıyı çalıştırma imkanının kalmadığını, zaten önceki ihalenin ve belirli süreli iş sözleşmesinin de süresi dolduğundan davacının iş sözleşmesinin kendiliğinden sona erdiğini ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, feshin son çare olarak düşünülmediği, davacının başka bir işte ya da işyerinde çalıştırılmamış olması karşısında davalı tarafça haklı ve geçerli bir sebebe dayanmaksızın feshedildiği gerekçeleri ile feshin geçersizliğine davacının işe iadesine karar verilmiştir.
Temyiz:Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe: Taraflar arasında temel uyuşmazlık, iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmakta olup, kanuni dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. ve devamı maddeleridir.
4857 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Somut olayda, davacının 09.07.2012-08.07.2015 tarihleri arasında şoför olarak alt işveren Yusuf S. nezdinde, yapılan işin niteliği itibariyle belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı anlaşılmaktadır.
Dosya içeriğinde yer alan fesih bildirimine göre, yeni ihale sonucunda davalılar arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesinin Tip Teknik Şartnamesinin 7. maddesinin 19. bendinde öngörülen elli yaşını aşmama şartına uymadığı için davacının iş sözleşmesinin feshedildiği görülmektedir.
Davacının elli yaşını doldurduğu, yeni alınan ihale kapsamında elli yaşını doldurmayan kişilerin çalıştırılacağı belirtilerek ihale yapıldığı bu nedenle davacının bu yaş sınırını aştığı gerekçesiyle çalıştırılmasının mümkün olmadığı davalı işveren tarafından belirtilmiş ve mahkemece, feshin son çare olarak düşünülmediği, davacının başka bir işte ya da işyerinde çalıştırılmamış olması karşısında davalı tarafça haklı ve geçerli bir sebebe dayanmaksızın feshedildiği gerekçeleri ile feshin geçersizliğine davacının işe iadesine karar verilmiş ise de; aynı işyerinde aynı ihale kapsamında elli yaşını aşan işçilerin çalışıp çalışmadığı, davalı işverenin Türkiye çapında farklı yerlerden aldığı ihaleler varsa bu ihaleler kapsamında davacıyı çalıştırmasının mümkün olup olmadığı yani feshin son çare olması ilkesine uyulup uyulmadığı belirlenmeden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ :Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden kesin olarak BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak: kazanci[.]com.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz