Ayıplı Pert Araç Satışı, İkrar ve İkrarın Tanımı

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

T.C
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/20652
KARAR NO:2019/7726
KARAR TARİHİ:25/06/2019
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

AYIPLI PERT ARAÇ SATIŞI–İKRAR, GÖRÜLMEKTE OLAN BİR DAVADA, TARAFLARDAN BİRİNİN, DİĞER TARAFÇA İLERİ SÜRÜLEN VE KENDİSİ ALEYHİNE HUKUKİ SONUÇ DOĞURA BİLECEK NİTELİK TAŞIYAN MADDİ VAKIANIN DOĞRULUĞUNUN KABULÜDÜR. 

ÖZET: Öğretideki tanımlamalara göre ikrar (dar anlamda ikrar), görülmekte olan bir davada, taraflardan birinin, diğer tarafça ileri sürülen ve kendisi aleyhine hukuki sonuç doğurabilecek nitelik taşıyan maddi vakıanın doğruluğunu kabul etmesidir. Yargıtay uygulamasında da ikrara bu anlam yüklenmektedir. İkrardan söz edilebilmesi için, bir tarafın bir vakıa ileri sürmüş olması, diğer tarafın da bu vakıanın doğru olduğunu bildirmesi gereklidir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 22.12.2010 tarihinde … 23.Noterliğinden 16925 yevmiye sayılı resmi araç satışı ile davalıdan satın aldığı aracı, Altındağ 8. Noterliğinin 17.02.2011 tarih ve 02806 yevmiye sayılı işlemi ile …’e velayeten …’e sattığını, ancak aracın pert kayıtlı olduğu ve satış sırasında bu hususta bilgi verilmeksizin satış yapıldığından bahisle … tarafından aleyhine … 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/516 Esas sayılı davası ile aracın değer
kaybının tahsili amacıyla tazminat davası açıldığını ve mahkemece 9.750,00 TL değer kaybının tahsiline karar verildiğini, bu meblağın faiz ve dosya masrafları ile birlikte … 24. İcra Müdürlüğü’nün 2011/11690 E. sayılı dosyası ile 13/032015 tarihinde tarafından ödenerek dosyanın kapatıldığını, kendisine de davalı tarafından satılan pert kayıtlı aracın ayıbı, bildirilmeden ve gizlenerek satılmış olduğundan aracın piyasa değeri kaybı olan
9.750,00 TL’nin tahsili için … 19.İcra Müdürlüğünün 2015/9149 Esas sayılı dosyasından davalı aleyhine 9.750.00 TL icra takibi başlatıldığını ancak davalının takibe haksız ve kötü niyetle itiraz etmiş olduğunu, takibin devamı kararı ile birlikle %20 inkar ve kötü niyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile … 19. İcra Müdürlüğünün 2005/9149 Takip sayılı dosyasında davalının 9.750,00 TL asıl alacağa yapmış olduğu itirazın iptaline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, davacı tarafça davalı taraftan satın alınan araçtaki gizli ayıp nedeniyle oluşan zararın tahsili talebine ilişkindir.

Davalı, davacıya karşı ... tarafından açılan davada, … 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/516 E. 2014/635 K. 23.12.2014 T. Sayılı kararı incelendiğinde davacının aracın hasarlı olduğunu bildiğini mahkeme önünde ikrar ettiğini, savunmasında “…’in aracın hali hazır durumunu bilerek yani pert olduğunu bilerek piyasa
değerinin 10.000,00 TL altında bir bedelle satın aldığını” beyan ettiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalının, davacıya … plakalı aracı satarken aracın pert olduğu ve daha önce kaza geçirdiği hususunda bilgi verildiği iddiasını destekleyen bir delil ve belge sunulmadığından bu hususun davalı tarafça ispatlanmadığı kanaatine varıldığından, davacının ayıplı araç satımı nedeniyle uğradığı zararın davalıdan talep
edebileceği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de; HMK 188. maddesinde; tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde ikrar ettikleri vakıaların çekişmeli olmaktan çıkacağı ve ispatının gerekmediği belirtilmiş, ancak ikrarın tanımı yapılmamıştır.

Öğretideki tanımlamalara göre ikrar (dar anlamda ikrar), görülmekte olan bir davada, taraflardan birinin, diğer tarafça ileri sürülen ve kendisi aleyhine hukuki sonuç doğurabilecek nitelik taşıyan maddi vakıanın doğruluğunu kabul etmesidir. Yargıtay uygulamasında da ikrara bu anlam yüklenmektedir. İkrardan söz edilebilmesi için, bir tarafın bir vakıa ileri sürmüş olması, diğer tarafın da bu vakıanın doğru olduğunu bildirmesi gereklidir.

Dava konusu olayda davalı, davacının … 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/516 E. Sayılı dosyasındaki savunma beyanına dayanmış olup, mahkemece, davacının söz konusu beyanı üzerinde durulup, mahkeme önünde açıkça ikrar nedeni ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün, temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz