İlama konu alacağın ödenmesi için makbuz ibraz etmenin zorunlu olmadığı – Yargıtay Kararı

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

İcra takibine geçilmeden önce idareye yazılı başvuru dışında ayrıca alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için serbest meslek makbuzu ibraz etmesinin zorunlu olmadığı.. yazılı başvurudan itibaren 30 günlük sürede ödeme yapılmamışsa ilamlı takibe geçilebileceği..

12. Hukuk Dairesi
2018/6351 E. , 2019/4901 K.
“İçtihat Metni”
İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayet eden borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda; 2577 sayılı Kanun’un 28/2. maddesi gereği alacaklı vekilinin Bakanlıklarına 17/02/2016 tarihli dilekçesi ile başvurarak alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, ancak ödeme için gerekli belgeler dilekçe ekinde sunulmadığından ve dilekçedeki rakamlar idare mahkemesi ilamı ile uyumlu olmadığından, eksiklikler giderilmiş şekilde verilen ikinci dilekçenin ve eksik belgelerin 21/03/2016 tarihli dilekçe ile Bakanlıklarına sunulduğunu, icra takibini başlatabilmesi için İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi gereğince bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmamış olması gerektiğinden, alacaklı vekilinin bu sürelere uymayarak 21/03/2016 tarihinde başlattığı icra takibinin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece; alacaklı vekilinin ilk müracaatının 17/02/2016 tarihi (idarenin tebellüğ tarihi) olduğu, ancak eksik belgelerin alacaklı vekili tarafından 21/03/2016 tarihinde kuruma ulaştırıldığı, alacaklı vekilinin İYUK 28/2 gereği 30 günlük yasal süreyi beklemeden 21/03/2016 tarihinde takip başlatması nedeniyle takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.

6352 sayılı Yasa’nın 58. maddesi ile değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/2. maddesi; “… Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur…” hükmünü içermektedir.

Anılan Yasa maddesine göre, İdareye yazılı olarak başvurulması yeterli olup, bu başvurunun yapıldığı, taraflar arasında ihtilaf konusu değildir. İhtilaf, icra takibine geçilmeden önce yazılı başvuru dışında ayrıca alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için serbest meslek makbuzu ibraz etmesinin zorunluluk olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Bu konuda, 2577 sayılı Yasa’nın 28. maddesinde özel bir düzenleme bulunmadığından, ilamın takibe konulması için anılan makbuzun ibrazına ilişkin sürecin beklenmesine gerek yoktur.

Bu durumda, borçlunun idareye ilk başvuru tarihi 17/02/2016 olup, bu tarihten takip tarihi olan 21/03/2016 tarihine kadar idarenin 30 günlük yasal ödeme süresi geçtiğinden, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/03/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz