Evli olduğu halde Sosyal Medya’da kendini bekar olarak tanıtmak – Yargıtay 2. HD

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

"...davacı kocanın da eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekar tanıtarak bayan arkadaş aradığı, müşterek konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır.... davacı kocanın, yukarıda açıklanan sebeple ağır kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre, boşanma yüzünden mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen ve boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı kadın yararına Türk Medeni Kanunun 174/1-2. maddesi gereğince uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken kadının bu isteklerinin reddi doğru bulunmamıştır..."

Yargıtay HD.,
E. 2013/20540 K. 2014/10084
T. 29.04.2014

DAVA TÜRÜ: Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından; velayet, müşterek çocuk N. için verilmiş olan nafakalar ve kendisinin reddedilen tazminat talepleri yönünden, davalı (kadın) tarafından ise; tamamı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 29.04.2014 günü duruşmalı temyiz eden davalı F. E. ile vekili Av.N. W. ve karşı taraf temyiz eden davacı A. E. vekili Av.Q. C. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının eşine ve onun ailesine hakarette bulunması ve birlik görevlerini yerine getirmemesine karşılık, davacı kocanın da eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekar tanıtarak bayan arkadaş aradığı, müşterek konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı koca, eşine oranla daha fazla kusurludur. Ne var ki davalı (kadın) da kusurlu olup, evlilik birliğinin devamı eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmıştır. Kadının boşanmaya itirazı hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup, evlilik birliğinin devamında kadın ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamış, Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi koşulları koca yönünden oluşmuştur. Öyleyse kocanın boşanma davasının kabulü açıklanan sebeple sonucu itibarıyla doğru olduğundan, davalı (kadın)’ın bu yöne ilişkin temyiz itirazları ile aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları, ve davacı (koca)’nın temyiz itirazları yerinde görülmemiş, davanın kabulü nedeniyle verilen boşanma hükmünün, kusur bakımından gerekçesi az önce açıklanan şekilde düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK.m.438/son)

2-Boşanmaya sebep olaylarda davacı kocanın, yukarıda açıklanan sebeple ağır kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre, boşanma yüzünden mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen ve boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı kadın yararına Türk Medeni Kanunun 174/1-2. maddesi gereğince uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken kadının bu isteklerinin reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple boşanma hükmünün kusura ilişkin gerekçesinin değiştirilmesi suretiyle ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1100 TL. vekalet ücretinin A. E.’den alınıp F. E.’e verilmesine, aşağıda yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 119.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının davalıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.29.04.2014(Salı)