Tanıkların ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında olmadan dinlenmesi gerekir. Tanıklar bir arada dinlenemezler.

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

"...Tanıkların ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında olmaksızın dinlenmesi gerekirken, 31/10/2011 tarihli talimat duruşmasında kimlikleri tespit edilen tanıklar ... ve ...'nın huzurdan çıkartılmadan, bir arada dinlenerek CMK'nın 52/1. maddesine aykırı davranılması..."

Yargıtay 4. CD.,
E. 2013/40622 K. 2016/4939
T. 15.3.2016

MAHKEMESİ :…Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Tanıklar … ve …’nın sanığın çocukları olmaları nedeniyle, tanıklıktan çekinme hakları hatırlatılmayarak, CMK’nın 45/1-C-3. madde ve fıkralarına aykırı davranılması,

2-Tanıkların ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında olmaksızın dinlenmesi gerekirken, 31/10/2011 tarihli talimat duruşmasında kimlikleri tespit edilen tanıklar … ve …’nın huzurdan çıkartılmadan, bir arada dinlenerek CMK’nın 52/1. maddesine aykırı davranılması,

3-Beyanlarının alındığı sırada 15 yaşını doldurmamış olan tanıklar … ve …’nın CMK’nın 50. maddesine aykırı biçimde yemin verdirilerek dinlenilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.