İşçinin kredi çekebilmesi için bankaya hitaben yazılan belge ücretin tespitinde bağlayıcı belge sayılamaz

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

"...Mahkemece davacının yaptığı iş, eğitim durumu, mesleki kıdemi ve çalışma süresi belirtilmek suretiyle ilgili meslek odaları, sendikalar, işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılarak davacının ücretini belirlenerek işçilik alacaklarını bu ücrete göre hesaplatılması gerekirken bu yön gözetilmeksizin davacının kredi alabilmesi için bankaya hitaben düzenlenmiş belgedeki ücret miktarının esas alınması hatalı olmuştur..."

Yargıtay 7. HD
E. 2014/3306 K. 2014/12421

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.

Somut olayda, davacı aylık ücretinin net 1500.00 TL. olduğunu iddia etmiş, davalı ise davacının asgari ücretle çalıştığını belirtmiş; davacı tanıkları davacının ücretinin aylık 1100.00 TL. olduğunu bildirmişlerdir. Mahkemece ücret konusunda araştırma yapılmadan davacı tarafından dosyaya sunulan ve davalı şirket tarafından Garanti Bankası İskenderun Şubesine hitaben yazılan davacının 1500.00 TL. maaş aldığına dair belge esas alınarak yapılan hesaplama dikkate alınarak işçilik alacaklarına hükmedilmiştir. Davalı yargılama sırasında anılan belgenin davacının kredi almasını kolaylaştırmak için verilmiş olup gerçek ücreti yansıtmadığını savunmuştur.

Davacı tanıkları davacının (1500.00 TL’nin altında) 1100.00 TL. Ücret aldığını beyan etmişlerdir. Mahkemece davacının yaptığı iş, eğitim durumu, mesleki kıdemi ve çalışma süresi belirtilmek suretiyle ilgili meslek odaları, sendikalar, işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılarak davacının ücretini belirlenerek işçilik alacaklarını bu ücrete göre hesaplatılması gerekirken bu yön gözetilmeksizin davacının kredi alabilmesi için bankaya hitaben düzenlenmiş belgedeki ücret miktarının esas alınması hatalı olmuştur.