Alıcının satın alacağı araçla ilgili Tramer’e SMS atarak bilgi alma yükümlülüğü yoktur. Satıcı bilmese bile ayıptan sorumludur.

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

"...davacının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, Tramer kayıtlarını inceleme ve mahkemenin kabulünün aksine Tramer'e sms atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur..."

Yargıtay 13. HD.,
E. 2016/25749 K. 2019/9913
T. 15.10.2019

“Asliye Hukuk Mahkemesi”

Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, sahibinden.com adlı internet alışveriş sitesinde görüp beğendiği ve daha sonra kendisine ait aracın karşı yana devri ve üzerine 23.500,00 TL ödenmesi noktasında tarafların anlaştığı dava konusu 2007 model … A3 marka otomobili 26.02.2015 tarihinde satın almış olduğunu, dava konusu otomobilin sigortasını yaptırmak istediğinde ise vadedilenin aksine otomobilin pert/ağır hasarlı olduğunu öpğrendiğini, davalılara yaptığı başvurulardan ise netice alamadığını ileri sürerek, sözleşmenin feshi ile araç için ödenen bedel ile karşı tarafa verilen otomobilinin iadesine karar verilmesini dilemiştir.

Davalılar, dava konusu edilen otomobilin ağır hasar kaydı olduğunu kendilerinin de bilmediklerini, iyiniyetle hareket ettkilerini savunarak davanın reddi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

Mahkemece; davanın ispatlanamadığından reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava ikinci el araç satışında ayıba karşı tekeffül hükümlerine göre açılan alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, “..davacının mevcut hali ile aracı inceleyip teslim alması, bununla birlikte davalının ayrıca … taahhüdünde bulunmadığı, satış anında davacının aracı muane ve varsa mevcut ayıplarını tespit ile yükümlü olacağı, aracın pert kayıtlı olmasının davalı tarafından gizlendiği konusunda herhangi bir delilin bulunmadığı, davacı alıcının basit bir araştırma yapmak sureti ile aracın hasarlı olduğuna dair bilgiye kolayca ulaşabileceği bu durumu kayıtlarla tespit edilebileceği, bu hali ile davalı satıcının Türk Borçlar Kaununun 225.maddesinde düzenlenen ağır kusurundan bahsedilmeyeceği davacının aracın pert olduğunu öğrenmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davacının tramer kayıtlarından aracın hasarlı olduğunu öğrenmesinin her zaman mümkün olduğu, bu durumda tüm kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde, davacının, daha önceden aracın kazalı olduğunu ve tamir ettirildikten sonra davacıya satıldığının davacı tarafından bilindiğinin kabulü gerektiği, şu halde davacının davasının kanıtlanmadığından davanın reddine” karar vermek gerektiği vicdanı kanaatine varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davaya konu araçta pert kaydı olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davacı taraf, davalıdan 26.02.2015 tarihinde satın aldığı araçta pert kaydı olduğunun sonradan öğrenildiği, bu durumun gizli ayıp niteliğinde olduğu ve davalının ayıptan sorumlu bulunduğu iddiası ile eldeki davayı açmıştır. Davalılar, davaya konu araçta pert olma durumundan haberleri ve sorumlulukları olmadığını savunmuşlardır.

Dosyanın incelenmesi neticesinde; ilk derece mahkemesi aksi kanaat gerekçe olarak gösterilmek suretiyle davanın reddi cihetine gidilmiş ise de, davacının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, Tramer kayıtlarını inceleme ve mahkemenin kabulünün aksine Tramer’e sms atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davacı 6098 sayılı TBK 219 ve sonraki ayıba karşı tekeffül maddeleri hükümlerine göre davalıdan tazminat istemekte haklıdır. Mahkemece, bu husus gözardı edilmek suretiyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.