Çek üzerinde Teminat Çeki Kaydı ve İcra takibine konu olması

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

Teminat çekidir kaydı var. Çek icra takibine konu edilebilir mi ?

Eğer çek üzerinde “Teminat çekidir, ciro edilmez” kaydı varsa bu çekin koşula bağlı bir çek olduğunu gösterir. Teminat çeki sözleşmenin teminatı olduğundan sadece sözleşmeden doğan alacak için kullanılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus çek taraflar arasında karşılıklı edimleri içeren ilişkinin varlığını ve bu ilişkininin güvence altına alınması amacıyla bu çekin verildiğinin yazılı bir belge ile ispatlanması gerekir. Çekte sadece bu ibarenin yer alması ve yazılı bir belgeyle ispatın mümkün olmaması  borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibin yapılmasına imkan vermez ve bu çekin kambiyo vasfını etkilemez. Sadece “teminat” ibaresi yer alan bir çekte neyin teminatı olduğu açıkça bilinmese, bu durumda borçlu itirazının reddi gerekir.

Yargıtay 12. HD 23.12.2004 – 21684/26551 sayılı karar; “Takip dayanağı çekte teminattır ibaresi yazılı ise de, bunun neyin teminatı olduğu ayrıca açıklanmadığı… sadece çek üzerindeki ibarenin çeki teminat çeki haline getirmeyeceğine ve çek altındaki imza da inkar edilmeyip, borcun bulunmadığı İİK 68. maddesinde belirtilen bir belge ile ispat edilemediği nazara alınarak, itirazın reddi yerine yazılı şekilde takibin iptaline karar verilmesi doğru görülmemeiştir”

Yargıtay 12. HD 07.06.2011 – 30748/11886 sayılı kararda da benzer görüş mevcuttur; “Borçlu vekili, icra mahkemesinde başvurusunda, takip konusu çeklerin alacaklı banka ile müvekkil arasında düzenlenen genel kredi sözleşmesi gereği verilen teminat çekleri olduğunu belirterek takibin iptali isteminde bulunmuştur. TTK m. 692/2 – YTTK m.780/1, b – de; kayıtsız şartsız muayyen bir bedelin ödenmesini içeren havaleyiihtiva etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Alacaklı vekili tarafından dosyaya sunulan cevap dilekçesinde ve ayrıca bilirkişi raporuna karşı sunulan ek dilekçede açıkça “borçlu ile kredi sözleşmesinin imzalandığı ve teminat amaçlı çekin kendilerine verildiği” veyan edilerek takip konusu çekin açıkça “teminat” olarak alındığı kabul edilmiştir. Bu durumda, dayanak çekler kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havale niteliğini taşımadığından ve dolayısıyla alacağın tahsil edilip edilemeyeceği yargılamayı gerektirdiğinden İİK m. 170/a uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz